კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

 

აქტივობის დასახელება

 

 

 

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი

1.       

სკოლის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

2022

2027

დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი;

2.       

სკოლისათვის საკუთარი შენობის შეძენა

2024

2027

დირექტორი

3.       

მოსწავლეთა რაოდენობის ეტაპობრივად ზრდა

2022

2027

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

4.       

სკოლის საქმიანობის მუდმივი განახლება და სრულყოფა, კვალიფიციური კადრების მოზიდვა, პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით პერიოდულად გადამზადება, სკოლის თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოდერნიზება

2022

2027

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი;

ფინანსური მენეჯერი.

5.       

სასკოლო ბიბლიოთეკის ინფრასტრუქტურის გაუჯობესება, შევსება ახალი წიგნადი ფონდით და პერიოდული გამოცემებით.

2022

2027

დირექტორი;

ფინანსური მენეჯერი;

ბიბლიოთეკარი

6.       

მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიდებში, ვიქტორინებში და ინტელექტუალურ შეჯიბრებებში აქტიური მონაწილეობა

2022

2027

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

სკოლის თვითმმართველობა

7.       

სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება და დამრიგებელთა მუშაობის მუდმივი მონიტორინგი

2022

2027

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

8.       

მუდმივი მონიტორინგი თუ რამდენად შეესაბამება მოსწავლეთა მიღწევები ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილ სტანდარტებს

2022

2027

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

9.       

მოსწავლეთა მიღწევების დინამიკის შესწავლა

2022

2027

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

10.    

პარტნიორობა ადგილობრივ და საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, კერძო და საჯარო სკოლებთან, გაცვლითი და ერთობლივი პროგრამების და პროექტების  მომზადება და განხორციელება.

2022

2027

სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

11.    

სკოლის აქტიური ჩართულობა სხვადასხვა სახის პროგრამებში, ეროვნულ და საერთაშორისო კონკურსებში, ოლიმპიადებში

2022

2027

სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

12.    

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაძლიერებულად სწავლება, რათა მომავალი თაობა თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს პასუხობდეს. ყველა პედაგოგი უნდაფლობდეს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და ინგლისური ენის მინიმალურ ცოდნას;

2022

2027

სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

13.    

სკოლის თითოეული მასწავლებელი მასწავლებლობის უფლების მოპოვებისათვის გაივლის სასერტიფიკაციო გამოცდებს. სკოლას ეყოლება სერტიფიცირებული და მაღალკვალიფიცირებული პედაგოგები

 

2022

2027

დირექტორი;

დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი