კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

 

ქ.თბილისის დავით რიჟამაძის სახელობის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „ივერია“ - ორიენტირებულია მოსწავლე ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ, კულტურულ, ფიზიკურ და სულიერ განვითარებაზე. სკოლის მისიაა აღზარდოს და განავითაროს მოზარდში სიკეთის, გულისხმიერების თავაზიანობის გრძნობები. გამოუმუშაოს ბუნების მოვლის მოთხოვნილება, სამშობლოს სიყვარულის განცდა. ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობათა მაქსიმალურ განვითარებას. მასში იმ ძალების განმტკიცებას, რომელიც გამოიწვევს სწავლისადმი დიდ ინტერესს. განუვითაროს წერითი და ზეპირი მეტყველების, ლოგიკური,  ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების და მსჯელობის უნარი, გამოუმუშაოს სიბეჯითე და საბოლოო ჯამში, ერის სამსახურში ჩააყენოს თავისუფლად მოაზროვნე, ერთგული, განსწავლული და მაღალზნეობრივი მომავალი თაობა.

   სკოლა  ივერიის  მიზანია  ახალგაზრდებს  უკეთ  დაანახოს  პერსპექტივები  და  მისცეს  საშუალება პატარა  ასაკშივე  განსაზღვროს  საკუთარი  მიზნები.