კერძო მრავალპროფილიანი

საშუალო სკოლა ივერია

კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა ივერია

"ჩვენ საქართველოს მომავალი ვართ და ივერია გვქვია"

ქ.თბილისი კერძო მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა “ივერია”

მისია – კერძო მრავალპროფილიანი საშულო სკოლა “ივერია” ორიენტირებულია მოსწავლე _ ახალგაზრდების ინტელექტუალურ, ფიზიკურ და სულიერ განვითარებაზე.

მიზანი – სკოლის მიზანია, აღზარდოს და განავითაროს მოზარდში სიკეთის, გულისხმიერების, თავაზიანობის გრძნობები. გამოუმუშაოს ბუნების მოვლის მოთხოვნილება, სამშობლოს სიყვარულის განცდა. ხელი შეუწყოს მოსწავლთა ინდივიდუალური შესაძლებლობათა მაქსიმალურ განვითარებას, მასში იმ ძალების განმტკიცებას, რომელიც გამოიწევს სწავლისადმი დიდ ინტერესს. განუვითაროს წერითი და ზეპირი მეტყვლების, ლოგიკური აზროვნების, მსჯელობის უნარი, გამოუმუშაოს სიბეჯითე და საბოლოო ჯამში, ერის სამსახურში ჩააყენოს თავისუფლად მოაზროვნე, ერთგული, განსწავლული და მაღალზნეობრივი მომავალი თაობა.

სკოლა მიზნად ისახავს შექმნას ხელსაყრელი პირობები ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის. უვითარებს მოზარდს გონებრივ და ფიზიკურ უნარ-ჩვევებს, აძლევს საჭირო ცოდნას, ამკვიდრებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, მოსწავლეებს უყალიბებს ლიბერალურ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებულ სამოქალაქო ცნობიერებას და ეხმარება მათ ოჯახის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარი უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში.

სკოლა აგრეთვე ცდილობს ჩამოუყალიბოს მოზარდს უწყვეტი განვითარების, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ახალი ცოდნისა და ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარი, რათა შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობებისა და სულიერი მიდრეკილებების ადეკვატურად განსაზღვრა და ამის მიხედვით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში საკუთარი ადგილის დამკვიდრება; მოზარდი საშუალო განათლების მიღების შემდეგ მზად უნდა იყოს არჩევანი გააკეთოს მომავალი განათლებისა და შრომითი საქმიანობისათვის.

მისამართი: კახეთის გზატკეცილი #36

ტელეფონი: (+995 32) 76 94 50; (+995 99) 46 35 09; (+995 92) 55 55 75;

სამომავლო გეგმები

N აქტივობის დასახელება დაწყების თარიღი დასრულების თარიღი შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი შენიშვნა
1 საგაკვეთილო პროცესის მოდერნიზაცია სექტემბერი 2016 მაისი 2017 დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი  
2 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისი სასწავლო გარემოს შექმნა, სპეციალური პროგრამების შემუშავება სექტემბერი 2016 დეკემბერი 2016 დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში; მასწავლებელი; ექიმი; ფსიქოლოგი ასეთი მოსწავლის არსეობის შემთხვევაში
3 კათედრების ფუნქციების გაძლიერება სექტემბერი 2016 ივნისი 2017 დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;  
4 ტრენინგები და სემინარები მასწავლებლებისთვის სექტემბერი 2016 მაისი 2017 დირექტორი; დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი.  
5 ბიბლიოთეკის შევსება წიგნებით. სექტემბერი 2016 აგვისტო 2017 დირექტორი; ბიბლიოთეკარი ფინანსური მენეჯერი;  
6 წარჩინებულ მოსწავლეთა კუთხის მოწყობა. იანვარი 2017 თებერვალი 2017 დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;  
7 სადამრიგებლო პროგრამების შემუშავება და დამრიგებელთა მუშაობის მუდმივი მონიტორინგი. სექტემბერი 2016 ივნისი 2017 დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში;  
8 წიგნიერებისა და მათემატიკის ტრენერების მოწვევა. დაწყებითი განათლების პროექტში ჩართვა. ნოემბერი 2016 აპრილი 2017 დირექტორი; დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი  
9 სკოლებსა და უნივერსიტეტებს შორის პარტნიორობა. იანვარი 2017 ივნისი 2017 დირექტორი; დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში; ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი  
10 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. სექტემბერი 2016 ივნისი 2017 დირექტორი; ფინანსური მენეჯერი;C